Τομείς Δραστηριότητας

Το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Ι. Αγγελή & Συνεργατών αναλαμβάνει πάσης φύσεως υποθέσεις, καλύπτοντας όλο το φάσμα της δικηγορικής ύλης και πιο συγκεκριμένα:

  • Υποθέσεις Ποινικού Δικαίου: Παράσταση σε όλες τις βαθμίδες των Ποινικών δικαστηρίων ολόκληρης της χώρας, παράσταση σε Ανακρίσεις, Δικαστικά Συμβούλια, αυτόφωρη διαδικασία, κατάθεση αιτήσεων αντικατάστασης προσωρινής κράτησης, αναστολών εκτέλεσης αποφάσεων, αποφυλακίσεις, σύνταξη απολογητικών υπομνημάτων προδικασίας και εγγράφων εξηγήσεων, σύνταξη αυτοτελών ισχυρισμών, κατάρτιση Δικογράφων Αιτήσεως Αναίρεσης (κατά Ποινικών αποφάσεων), κατάρτιση και κατάθεση ποικίλλων ποινικών δικογράφων, ως ενδεικτικά: μηνύσεων – εγκλήσεων, προσφυγών κατά Κλητήριων Θεσπισμάτων, αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων, αιτήσεων εισαγγελικής παραγγελίας, αιτήσεων συγχώνευσης και δοσοποίησης ποινών, προσφυγών κατά διάταξης εισαγγελέα κ.α.
     
  • Υποθέσεις Αστικού Δικαίου: σύνταξη αγωγών σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, Αιτήσεων Προσωρινών Διαταγών, καθώς και παράσταση στις ως άνω διαδικασίες, σύνταξη και κατάθεση διαταγών πληρωμής, διαταγών απόδοσης μισθίου, ανακοπών και αναστολών κατά αυτών, σύνταξη αγωγών αδικοπραξίας και αγωγών από ενοχικές και εμπράγματες διαφορές [τακτική και ειδική διαδικασία], Διαδικασία αυτοκινήτων, εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, σύνταξη εξωδίκων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών, κατασχέσεις εις χείρας τρίτου κ.α.
     
  • Υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου: Σύνταξη υπαλληλικών προσφυγών, Παροχή νομικών συμβουλών για Δημόσιες Συμβάσεις - Δημόσιους Διαγωνισμούς, παράσταση σε πειθαρχικά συμβούλια, ενδικοφανείς προσφυγές κ.α.
     

Παράλληλα το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Ι. Αγγελή & Συνεργατών αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση, καθώς και τη παροχή νομικών συμβουλών σε όλα τα είδη των εμπορικών και ατομικών εταιριών.

Πίσω στην κορυφή