Νομική Υπενθύμιση

 • Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσης σελίδας παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των ηλεκτρονικών συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου.
   
 • Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ελεύθερη προς τον καθένα και δεν συνεπάγεται την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού αντιτίμου για τους χρήστες της.
   
 • Το περιεχόμενο της παρούσης σελίδας έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστά νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν υποκαθιστούν την παροχή νομικών υπηρεσιών.
   
 • Η πρόσβαση σε αυτές τις νομικές συμβουλές δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια τη σύσταση σχέση εντολής μεταξύ επισκέπτη/χρήστη και Δικηγορικού Γραφείου.
   
 • Το Δικηγορικό Γραφείο αποποιείται κάθε ευθύνης για οιαδήποτε ζημία ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση πληροφοριών ή νομικών συμβουλών. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες της σελίδας, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.
   
 • Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της σελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτήν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών και συμβουλών.
   
 • Τα στοιχεία των ιδιωτών που εμπίπτουν στην ενότητα «ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ» υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί και ισχύει σήμερα. Δεν μεταφέρονται σε άλλες σελίδες, ούτε δίδονται σε οποιονδήποτε τρίτον. Είναι αυστηρώς προσωπικά και απόρρητα δεδομένα και εξυπηρετούν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.
   
 • Απαγορεύεται, απολύτως, η αποστολή μηνυμάτων με υβριστικό, συκοφαντικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή μηνυμάτων το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
   
 • Η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή στην παρούσα ιστοσελίδα συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος.
   
 • Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσης σελίδας του Δικηγορικού Γραφείου Γεωργίου Ι. Αγγελή, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
   
 • Το παρόν αποτελεί την οριστική συμφωνία μεταξύ του Δικηγορικού Γραφείου Γεωργίου Ι. Αγγελή και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Πίσω στην κορυφή